• کلاس بلز

    کلاس بلز در مهد کودک گل واره نوین:
    افزایش ضریب هوشی با آموختن موسیقی
    توسعه و بزرگتر شدن قسمت چپ مغز
    موسیقی آرامش بخش و عامل رفع دلهره است

    بیشتر