• اهداف آموزشی پیش دبستانی گل واره نوین

  _ بالا بردن سطح آگاهی نو آموزان از محیط پیرامون خود
  _ آشنایی با آموزش های قبل از دبستان
  _ بالا بردن مهارت های فردی
  _ اجرای ارزش های زندگی
  _ آموزش مهارت های زندگی
  _ آموزش حفظ محیط زیست
  _ آشنایی با مبحث صرفه جویی
  _ تجربه کردن انواع مشاغل
  _ علاقمند کردن نوآموزان به کتاب و کتابخوانی
  _ مشاهده و پژوهش در آزمایشگاه
  _ آموزش کارگروهی
  _و در نهایت بیرون ریختن هیجانات درونی نو آموزان از طریق بازی های مهیج

  بیشتر